Bestelle vun engem Pullover

Wat muss du maachen fir en Pullover ze bestellen?

1. Fëll dësen Formular aus fir däi Pullover ze bestellen. Wann s du dat gemaach hues kriss du eng E-mail ob deng Bestellung enregistréiert ass.
2. De Pullover kascht 40€ (fir den “Kids”-Modell) oder 45€ (fir den Erwuessenen-Modell). Weider Informatiounen fir de Pullover ze bezuelen kriss du no denger Bestellung per E-mail.
Eréischt wann s du deng Bestellung online gemaach hues an däi Pullover bezuelt ass, gëtt de Pullover bestallt.

Wann s du keng E-Mail krus kuck an dengem Spam-Ordner.

Soubal däi Pullover do ass kriss du Bescheed gesot. (Wann s du matten am Joer en Pullover bestells kann dat pur Méint daueren).

Déi nächst Sammelbestellung gëtt gemaach den : 01.03.2021

Wann s du wëssen wëlls wéi laang et am Moment dauert bis däi Pullover do ass dann schéck eng E-Mail un :

Bei weider Froen oder Problemer mell dech bei :

Formulair

Datenblat / feuille de données