Bestelle vun engem T-shirt

Wat muss du maachen fir en T-shirt ze bestellen?

1. Fëll dësen Formular aus fir däin T-shirt ze bestellen. Wann s du dat gemaach hues kriss du eng E-mail ob deng Bestellung enregistréiert ass.

2. Den T-shirt kascht 15€ Weider Informatiounen fir den T-shirt ze bezuelen kriss du no denger Bestellung per E-mail.
Eréischt wann s du deng Bestellung online gemaach hues an däin T-shirt bezuelt ass, gëtt den T-shirt bestallt.

Wann s du keng E-Mail krus kuck an dengem Spam-Ordner.

Soubal däin T-Shirt do ass kriss du Bescheed gesot. (Wann s du matten am Joer en T-shirt bestells kann dat pur Méint daueren).

Déi nächst Sammelbestellung gëtt gemaach den : 01.03.2021

Wann s du wëssen wëlls wéi laang et am Moment dauert bis däin T-shirt do ass dann schéck eng E-Mail un :

Bei weider Froen oder Problemer mell dech bei :

Formular

Datenblat / feuille de données